Adatkezelési tájékoztató 

Bevezetés 

HAJDUFAIR-I kft (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) alá veti magát a  következő tájékoztatónak. 

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő  védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet  hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT  ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (továbbiakban: GDPR) (2016. április 27.),  valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.  évi CXII. törvény (“Infotörvény”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény  (“Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes  korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (“Grtv.”) szerint az alábbi tájékoztatást adjuk. Jelen Adatkezelési Tájékoztató hatálya a http://koroknaiautosiskola.hu>,  http://campusauto.hu címen elérhető weboldalakhoz kapcsolódó adatkezelésekre terjed  ki. 

Az adatkezelő és elérhetőségei: 

Név: HAJDUFAIR-I Kft

Székhely: 4271 Mikepércs Petőfi utca 87

Adószám: 28969741-2-09 

Képviseli: Hajdu Ferenc iskolavezető 

E-mail: info@fairplayautosiskola.hu 

Telefon: +36 70 5996030 

Fogalom meghatározások 

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (“érintett”)  vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen  vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám,  helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai,  genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy  vagy több tényező alapján azonosítható; 

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem  automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a  gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás,  

lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon  történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás,  törlés, illetve megsemmisítés; 

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy  bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit  önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit  az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő  kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is  meghatározhatja; 

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség  vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy  bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül  attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat  keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes  adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi  kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az  alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak; 

az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő  tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat  vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy  beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez; 

adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy  más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését,  elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való  jogosulatlan hozzáférést eredményezi. 

A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek 

A személyes adatok: 

▪ kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon  kell végezni (“jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”); 

▪ gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne  kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1)  bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek  a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy  statisztikai célból történő további adatkezelés (“célhoz kötöttség”); 

▪ az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek,  és a szükségesre kell korlátozódniuk (“adattakarékosság”); 

▪ pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden ésszerű intézkedést  meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan  személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék (“pontosság”); 

▪ tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a  személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a  személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor,  amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően  közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy  statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és  szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési  intézkedések végrehajtására is figyelemmel (“korlátozott tárolhatóság”); 

▪ kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési  intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő  biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen  elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is  ideértve (“integritás és bizalmas jelleg”). 

Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés  igazolására (“elszámoltathatóság”). 

Az érintettek jogai 

A hozzáférés joga: Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra  vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen  adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a  rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

A helyesbítéshez való jog: Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő  indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes  adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a  hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. 

A törléshez való jog: Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan  késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig  köteles arra, hogy Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül  törölje meghatározott feltételek esetén. 

Az elfeledtetéshez való jog: Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes  adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek  figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai  intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő  adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek  vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. 

Az adatkezelés korlátozásához való jog: Ön jogosult arra, hogy kérésére az  adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül: ▪ Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az  időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a  személyes adatok pontosságát; 

▪ az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok  felhasználásának korlátozását; 

▪ az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából,  de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy  védelméhez; 

▪ Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra  vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai  elsőbbséget élveznek-e Ön jogos indokaival szemben. 

Az adathordozhatósághoz való jog: Ön jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa  egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben  használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy  ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt  akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére  bocsátotta (…) 

A tiltakozáshoz való jog: Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos  okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a (…) kezelése ellen, ideértve az  említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. 

Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén: Ha a személyes adatok kezelése  közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor  tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve  a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön  tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése  ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők. 

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást: Ön  jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna  vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Az előző bekezdés nem  alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés: 

▪ Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében  szükséges;

▪ meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi  lehetővé, amely Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek  védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy 

▪ Ön kifejezett hozzájárulásán alapul. 

Adatkezelések 

KAPCSOLATFELVÉTEL 

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja: Személyes adat Az adatkezelés célj 

 

név 

 

telefonszám 

 

E-mail cím 

 

Üzenet 

 

A kapcsolatfelvétel időpontja 

 

A kapcsolatfelvétel-kori IP cím 

 

Azonosítás 

Kapcsolattartás, azonosítás 

Kapcsolattartás, válaszüzenetek küldése Egyéb 

Technikai művelet végrehajtása. Technikai művelet végrehajtása. 

Az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon. 

Az érintettek köre: Akik fel szeretnék venni a kapcsolatot a Szolgáltatóval. (Szolgáltató  weblapján kapcsolati űrlapot kitöltők) 

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A megkereséstől  számított 2 év. 

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: Ügyfélszolgálati munkatársak. 

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett  kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,  azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen  személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintettnek joga van az  adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő  visszavonásához. 

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének  korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi  módokon tudja érintett kezdeményezni: 

▪ postai úton a 4271 Mikepércs Petőfi utca 87 címen, ▪ e-mail útján info@fairplayautosiskola.hu e-mail címen, 

▪ telefonon a +36 70 5996030 számon. 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont. Tájékoztatjuk, hogy 

▪ a jelen adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul. 

▪ köteles a személyes adatokat megadni, hogy felvehessük Önnel a kapcsolatot ▪ az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudjuk Önnel  felvenni a kapcsolatot 

ÁRAJÁNLAT KÉRÉS 

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja: Személyes adat Az adatkezelés célja 

 

név 

 

telefonszám 

 

E-mail cím 

 

Megjegyzés 

 

A kapcsolatfelvétel időpontja 

 

A kapcsolatfelvétel-kori IP cím 

 

Azonosítás 

Kapcsolattartás, azonosítás 

Kapcsolattartás, válaszüzenetek küldése Egyéb 

Technikai művelet végrehajtása. Technikai művelet végrehajtása. 

Az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon. 

Az érintettek köre: Akik ajánlatot szeretnének kérni a Szolgáltatótól (Szolgáltató  weblapján árajánlatkérő űrlapot kitöltő valamennyi érintett) 

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az ajánlatkéréstől  számított 2 év. 

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: Ügyfélszolgálati munkatársak. 

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett  kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,  azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen  személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintettnek joga van az  adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő  visszavonásához. 

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének  korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi  módokon tudja érintett kezdeményezni: 

▪ postai úton a 4271 Mikepércs Petőfi utca 87 címen, ▪ e-mail útján info@fairplayautosiskola.hu e-mail címen, 

▪ telefonon a +36 70 5996030 számon. 

Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése, 6. cikk (1) bekezdés, (b) pont. Tájékoztatjuk, hogy 

▪ a jelen adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges 

▪ köteles a személyes adatokat megadni, hogy az árajánlatot eljuttathassuk ▪ az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudjuk az Ön  részére eljuttatni az árajánlatot 

– 

RENDEZVÉNY REGISZTRÁCIÓ 

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja: Személyes adat Az adatkezelés célja 

 

név 

 

telefonszám 

 

Azonosítás 

Kapcsolattartás, azonosítás

Személyes adat Az adatkezelés célja 

 

E-mail cím 

 

Jármű rendszám 

 

Megjegyzés 

 

A kapcsolatfelvétel  

időpontja 

 

A kapcsolatfelvétel-kori  IP cím 

 

Kapcsolattartás, válaszüzenetek küldése, túrákkal, felvonulással  kapcsolatos technikai információ küldése 

Azonosítás 

Egyéb 

Technikai művelet végrehajtása. 

Technikai művelet végrehajtása. 

Az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon. 

Az érintettek köre: A Szolgáltató rendezvényeinek résztvevői, a rendezvény területére,  motoros túrákra, felvonulásra járművükkel érkezők. A weblapon, illetve a helyszínen  regisztrálók. 

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A regisztrációtól  számított 2 év. 

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: Szolgáltató szervezési feladatokkal megbízott munkatársai. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett  kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,  azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen  személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintettnek joga van az  adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő  visszavonásához. 

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének  korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi  módokon tudja érintett kezdeményezni: 

▪ postai úton a 4271 Mikepércs Petőfi utca 87 címen, ▪ e-mail útján info@fairplayautosiskola.hu e-mail címen, 

▪ telefonon a +36 70 5996030 számon. 

Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése, GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont. Tájékoztatjuk, hogy 

▪ az adatkezelés szerződés teljesítésén alapul 

▪ köteles a személyes adatokat megadni, a szerződés teljesítéséhez- rendezvény  regisztráció 

▪ az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem vehet részt a  rendezvényen 

Tájékoztatás sütik (cookie) alkalmazásáról 

(1) Az általános elterjedt internetes gyakorlatnak megfelelően Társaságunk is  használ sütiket (cookie) a weboldalán. A cookie egy kis fájl, amely egy sor karaktert  tartalmaz, és amely akkor kerül a látogató számítógépére, amikor az egy webhelyet  keres fel. Amikor ismét felkeresi az adott webhelyet, a cookie-nak köszönhetően a  webhely képes felismerni a látogató böngészőjét. A cookie-k tárolhatnak felhasználói  beállításokat (pl. választott nyelv) és egyéb információkat is. Többek között információt 

gyűjtenek a látogatóról és eszközéről, megjegyzik a látogató egyéni beállításait,  felhasználásra kerülhetnek pl. az online bevásárlókosarak használatakor. A sütik  általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát, elősegítik, hogy a weboldal a  felhasználók számára igazi webes élményt nyújtson, és hatékony információforrást  jelentsen, továbbá biztosítják a weboldal üzemeltetője részére az oldal működésének  ellenőrzését, visszaélések megakadályozását és a weboldalon nyújtott szolgáltatások  zavartalan és megfelelő színvonalú biztosítását. 

(2) Társaságunk honlapja a weboldal használata során a látogatóról, illetve az általa  böngészésre használt eszközről az alábbi adatokat rögzíti és kezeli: 

▪ az látogató által használt IP cím 

▪ a böngésző típusa 

▪ a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői (beállított nyelv) ▪ látogatás időpontja 

▪ a meglátogatott (al)oldal, funkció vagy szolgáltatás 

(3) A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező. Visszaállíthatja  böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy hogy jelezze, ha a  rendszer éppen egy cookie-t küld. A legtöbb böngésző ugyan alapértelmezettként  automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak annak  érdekében, hogy megakadályozható legyen az automatikus elfogadás és minden  alkalommal felajánlja a választás lehetőségét. 

A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat ▪ Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu ▪ Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit weboldak-haszn 

▪ Microsoft Internet Explorer 11: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11 

▪ Microsoft Internet Explorer 10: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10-win-7 

▪ Microsoft Internet Explorer 9: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-9 

▪ Microsoft Internet Explorer 8: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-8 

▪ Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-10/edge-privacy-faq ▪ Safari: https://support.apple.com/hu-hu/HT201265 

Mindezek mellett azonban felhívjuk a figyelmet arra, hogy előfordulhat, hogy bizonyos  webhelyfunkciók vagy -szolgáltatások nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül. 

(4) A weboldalon használt sütik önmagukban nem alkalmasak a felhasználó  személyének beazonosítására. 

(5) Társaság honlapján alkalmazott sütik: 

Technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik: Ezek a  sütik ahhoz szükségesek, hogy a látogatók böngészhessék a weboldalt,  zökkenőmentesen és teljeskörűen használhassák annak funkcióit, a weboldalon  keresztül elérhető szolgáltatásokat, így – többek között- különösen a látogató által az  adott oldalakon végzett műveletek megjegyzését egy látogatás során. Ezen sütik  adatkezelésének időtartama kizárólag a látogató aktuális látogatására vonatkozik, a  munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan  törlődik a számítógépéről.

Az adatkezelés célja: a honlap megfelelő működésének biztosítása. 

Hozzájárulást igénylő sütik: Ezek lehetőséget biztosítanak, hogy a Társaság  megjegyezhesse a felhasználó honlappal kapcsolatos választásait. A látogató a  szolgáltatás igénybevételét megelőzően és a szolgáltatás igénybevétele során ezen  adatkezelést bármikor megtilthatja. Ezek az adatok nem kapcsolhatók össze az igénybe  vevő azonosító adataival és az igénybe vevő hozzájárulása nélkül nem adhatók át  harmadik személy számára. 

Használatot elősegítő sütik: 

Az adatkezelés jogalapja a látogató hozzájárulása. 

Az adatkezelés célja: A szolgáltatás hatékonyságának növelése, felhasználói élmény  növelése, a honlap használatának kényelmesebbé tétele. 

Az adatkezelés időtartama 6 hónap. 

Google Analytics cookie: A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban  segít a weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak  látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat  gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból  anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google  Analytics által használt fő cookie a “__ga” cookie. A webhelyhasználati statisztikai  adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics felhasználható arra is, hogy  relevánsabb hirdetéseket jelenítsünk meg a Google-termékekben (például a Google  Keresésben) és szerte az interneten. 

Google Adwords cookie: Amikor valaki meglátogatja az oldalunkat, a látogató cookie azonosítója hozzáadódik a remarketinglistához. A Google cookie-kat – például a NID és  SID cookie-kat – használ a Google-termékekben, így például a Google Keresésben  látható hirdetések testreszabásához. Az ilyen cookie-kat például arra használja, hogy  megjegyezze az Ön legutóbbi kereséseit, az egyes hirdetők hirdetéseivel vagy a  keresési eredményekkel való korábbi interakcióit, továbbá a hirdetők webhelyein tett  látogatásait. Az AdWords konverziókövetés funkciója cookie-kat használ. A hirdetésből  eredő értékesítések és egyéb konverziók követésére cookie-kat ment a felhasználó  számítógépére, amikor az adott személy egy hirdetésre kattint. A cookie-k néhány  gyakori alkalmazási módja: a hirdetések kiválasztása annak alapján, hogy mi a releváns  az adott felhasználó esetén, a kampányok teljesítményéről szóló jelentések  tökéletesítése, és a felhasználó által már megtekintett hirdetések megjelenítésének  elkerülése. 

Facebook pixel (Facebook cookie, Facebook képpont): A Facebook képpont olyan  kód, amelynek a segítségével a honlapon jelentés készül a konverziókról, célközönségek  állíthatók össze, és az oldal tulajdonosa részletes elemzési adatokat kap a látogatók  honlap használatáról. A Facebook remarketing pixel követőkód segítségével a weboldal  látogatóinak személyre szabott ajánlatokat, hirdetéseket jeleníthet meg a Facebook  felületén. A Facebook remarketing lista nem alkalmas személyazonosításra. A Facebook  Pixellel / Facebook-képponttal kapcsolatosan további információt itt találhat:  https://www.facebook.com/business/help/651294705016616 

A Weboldal használatához szükséges cookie-k 

Neve Cookie Funkciója Törlés időpontja /  határideje 

wordpress_ Munkamenet  konfiguráció 

A munkamenet  

beállításait tartalmazza,  biztosítja, hogy a  

session/cookie egy  

Amikor a  

böngészési  

programfolyamat  véget ér

 

Neve Cookie Funkciója Törlés időpontja /  határideje 

gépen/böngészőben  

egyedülálló. 

Cookie  

Az oldalra érkezéskor a  

_dform_gdpr_settings,  

használatához  

figyelmeztető ablakban  

_dfrom_gdpr_external,  

való  

elfogadja a cookiek  

7 nap

_dfrom_gdpr_marketing,  

hozzájárulást  

tárolásáról szóló  

_dfrom_gdpr_other 

rögzítő cookie 

nyilatkozatot. 

 

Harmadik fél által használt cookie-k 

Neve Cookie Funkciója Törlés időpontja / határideje 

Ezen, harmadik felek által használt cookie-k  

azt rögzítik, hogy a felhasználók hogyan  

használják a jelen honlapot. Az így rögzített  

információk alapján kimutatások  

_utma: állandó  

_utma: 2 év,  

készíthetőek, amelyek segítenek  

cookie, _utmb:  

_utmb: 30 perc,  

továbbfejleszteni a jelen honlapot. A  

Ideiglenes cookie,  

Google  

_utmc:  

cookie-k többek között az alábbi  

_utmc: Ideiglenes  

Analytics 

Böngésző  

információkat rögzítik szigorúan anonim  

cookie, _utmz:  

becsukása,  

módon: (i) a honlapot látogatók száma, (ii)  

állandó cookie 

_utmz:6 hónap

a honlapot látogatók mely honlapról  

érkeztek a jelen honlapra, továbbá (iii) a  

honlapot látogatók a jelen honlap mely  

oldalait látogatták meg. 

 

 

PANASZKEZELÉS 

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja: 

Személyes adat Az adatkezelés célja 

 

Név 

E-mail cím 

Telefonszám 

Számlázási név  és cím

 

Azonosítás, kapcsolattartás. 

Kapcsolattartás. 

Kapcsolattartás. 

Azonosítás, a megrendelt termékekkel/szolgáltatással kapcsolatosan  felmerülő minőségi kifogások, kérdések és problémák kezelése. 

Az érintettek köre: Szolgáltatást igénybe vevő és kifogással élő, panaszt tevő  érintettek. 

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A kifogásról felvett  jegyzőkönyv, átirat és az arra adott válasz másolati példányait a fogyasztóvédelemről  szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig meg kell őrizni. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő ügyfélszolgálatának munkatársai kezelhetik. 

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett  kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,  azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen 

személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintettnek joga van az  adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő  visszavonásához. 

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének  korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi  módokon tudja érintett kezdeményezni: 

▪ postai úton a 4271 Mikepércs Petőfi utca 87 címen, ▪ e-mail útján info@fairplayautosiskola.hu e-mail címen, 

▪ telefonon a +36 70 5996030 számon. 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont,  az Infotv. 5. § (1) bekezdése, és a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény  17/A. § (7) bekezdése. 

Tájékoztatjuk, hogy 

▪ a személyes adat szolgáltatása szerződéses kötelezettségen alapul. ▪ a szerződés megkötésének előfeltétele a személyes adatok kezelése. ▪ köteles a személyes adatokat megadni, hogy panaszát kezelni tudjuk. ▪ az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk  kezelni a hozzánk beérkezett panaszát. 

– 

FELVÉTELRE JELENTKEZŐ MUNKAVÁLLALÓK 

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja: Személyes adat Az adatkezelés célja 

 

Név 

 

Születési idő, hely 

 

Telefonszám 

 

Lakcím 

 

E-mail cím 

 

Képesítési adatok 

 

Szakmai tapasztalat 

 

Azonosítás, kapcsolattartás. Azonosítás 

Kapcsolattartás. 

Kapcsolattartás. 

Kapcsolattartás. 

Pályázat elbírálása 

Pályázat elbírálása 

Az érintettek köre: Felvételre jelentkező munkavállalók 

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a pályázat elbírálási  szakasz lezárása (kivéve, ha az érintett az adatai megőrzését az esetlegesen jövőben  megnyíló pozíciókra való jelentkezés céljából kifejezetten kéri, ebben az esetben az  érintett törlési kérelme az adatkezelés időtartama) 

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: Szolgáltató, illetve a kiválasztási folyamat lebonyolítására kijelölt  munkavállaló(k). 

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett  kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,  azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen  személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintettnek joga van az 

adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő  visszavonásához. 

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének  korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi  módokon tudja érintett kezdeményezni: 

▪ postai úton a 4271 Mikepércs Petőfi utca 87 címen, ▪ e-mail útján info@fairplayautosikola.hu e-mail címen, 

▪ telefonon a +36 70 5996030 számon. 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pont, az  Infotv. 5. § (1) bekezdése 

Tájékoztatjuk, hogy 

▪ a személyes adat szolgáltatása az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul. ▪ a Szolgáltató munkavállalói kiválasztásának előfeltétele a személyes adatok  kezelése. 

▪ köteles a személyes adatokat megadni, ha részt szeretne venni a kiválasztási  folyamatban 

▪ az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem vehet részt a  kiválasztási folyamatban 

Közösségi oldalak 

(1) A Szolgáltató termékei, szolgáltatásai megismertetése, népszerűsítése céljából  közösségi oldalakat tart fenn. 

(2) A Szolgáltató közösségi oldalán feltett kérdés nem minősül hivatalosan benyújtott  panasznak. 

(3) A Szolgáltató közösségi oldalán a látogatók által közzétett személyes adatokat a  Társaság nem kezeli. 

(4) A látogatókra a közösségi oldalak Adatvédelmi- és Szolgáltatási Feltételei irányadók. (5) Jogellenes, vagy sértő tartalom publikálása esetén a Szolgáltató előzetes értesítés  nélkül kizárhatja az érintettet a tagok közül, vagy törölheti hozzászólását. (6) A Szolgáltató nem felel a közösségi oldalán felhasználók által közzétett jogszabályt  sértő adattartalmakért, hozzászólásokért. A Szolgáltató nem felel semmilyen, a  közösségi oldal működéséből adódó hibáért, üzemzavarért vagy a rendszer  működésének megváltoztatásából fakadó problémáért. 

Egyéb adatkezelések 

Amennyiben a szolgáltatások igénybevétele előtt, vagy annak során kérdés merülne fel,  esetleg problémája lenne az érintettnek, kapcsolatba léphet az adatkezelővel. Az így  megadott adatokat az utolsó közléstől számított 2 évig őrzi az adatkezelő. 

Kivételes esetekben, hatóság megkeresése, jogszabály felhatalmazása alapján, más  szervek megkeresése esetén a Szolgáltató köteles tájékoztatás adására, adatok  közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására. Ezen esetekben a  megkereső részére, a pontos cél és a kért adatok megjelölését követően személyes  adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a cél megvalósításához  elengedhetetlenül szükséges. 

A tájékoztatóban nem szereplő adatkezelésekről az adat felvételekor adunk  tájékoztatást.

Az igénybe vett adatfeldolgozók 

TÁRHELY-SZOLGÁLTATÓ 

Ellátott tevékenység: Tárhely-szolgáltatás 

Név: Tárhelypark Kft. 

Iroda címe: 1122 Budapest, Gaál József út 24. 

E-mail: info@tarhelypark.hu 

Web: https://tarhelypark.hu/ 

Telefon: +36 (1) 700 4140 

A weboldalon az érintett által megadott valamennyi személyes adat feldolgozása, a  webhely megfelelő működtetése érdekében. 

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A Szolgáltató és a Tárhely szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a Tárhely szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart. 

Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése,  GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi  szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes  kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése. 

Az adatok biztonsága 

Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és  szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az  irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához  szükségesek. Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan  hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy  megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott  technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. 

Az Adatkezelő az általa kezelt adatokat az irányadó jogszabályoknak megfelelően tartja  nyilván, biztosítva, hogy az adatokat csak azok a munkavállalók, és egyéb az Adatkezelő  érdekkörében eljáró személyek (adatfeldolgozók) ismerhessék meg, akiknek erre  munkakörük, feladatuk ellátása érdekében szükségük van. Az adatokat a munkavállaló  szervezetén belül csak naplózás mellett lehet megismerni. Az adatkezelő munkavállalói  egyedi kereséseket, az adatokon egyedi műveleteket csak a Felhasználó kérésére  végeznek, vagy abban az esetben, ha ez a szolgáltatás nyújtása érdekében szükséges. 

Intézkedési határidő 

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem  beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt a fenti kérelmek nyomán hozott  intézkedésekről. 

Szükség esetén ez 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az  adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1  hónapon belül tájékoztatja Önt. 

Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint  elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de  legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az  intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely  felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. 

Az Adatkezelő a Rendelet 13. és 14. cikk szerinti információkat és az érintett jogairól  szóló tájékoztatást (Rendelt 15-22. és 34. cikk) és intézkedést díjmentesen  biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen  ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy  tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív  költségekre: 

  1. a) 5.000,-Ft összegű díjat számíthat fel, vagy 
  2. b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. 

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az  Adatkezelőt terheli. 

Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes  személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának  megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti. 

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi  incidensről 

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes  személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül  tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről. 

Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell: ▪ az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a  további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ▪ az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ▪ az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett  intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges  hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket. 

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül: 

▪ az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok  tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a  titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem  jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat; 

▪ az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett,  amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg

▪ a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az  érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan  hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony  tájékoztatását.

Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a  felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően  magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását. 

Panasztételi lehetőség 

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és  Információszabadság Hatóságnál lehet élni: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5. 

Telefon: +36 (1) 391 1400 

Fax: +36 (1) 391 1410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Az elkészítés során figyelembe vett jogszabályok 

▪ 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az  információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.) 

▪ 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az  információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a  13/A. §-a) 

▪ 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és  egyes korlátairól (különösen a 6.§-a) 

▪ 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi  gyakorlat tilalmáról; 

▪ 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról 

▪ 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a) ▪ 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó  EASA/IAB-ajánlásról 

▪ A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő  védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet  hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI  PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) 

▪ A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes  tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről 

▪ Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a  természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő  védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet  hatályon kívül helyezéséről