„AM” (segédmotorkerékpár) kategória

Nemzeti kategória. Az 50 ccmt lökettérfogatú és a 350 kg meg nem haladó két, három vagy négykerekű motorkerékpár, melynek maximális sebessége 45 km/h.

Az „AM” kategóriára érvényes vezetői engedéllyel vezethető még:

 • a segédmotoros kerékpár,
 • 16 életév betöltése után az állati erővel vont jármű.
 • a kerti traktor.

Bármilyen nemzeti kategória csak belföldön történő vezetésre jogosít.

 

Kezdő vezetői engedély

Az elsőként szerzett nemzetközi kategóriás vezetői engedély a vizsga napjától számított két évig kezdő vezetői engedélynek minősül.

AM kategória

Az „AM” (segédmotorkerékpár) kategória tanfolyamra való felvétel feltételei:

robogó jogosítvány

 

 

Tanfolyamra az vehető fel, aki:

✓ 14. életévét betöltött vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb,

✓ a jelentkezési lap kitöltése szükséges.

Az „AM” (segédmotorkerékpár) kategória tanfolyam tantárgyai

I. Alapismeretek: 16 óra

 • Közlekedési ismeretek
 • Gépkocsivezetés elmélete

Az elméleti órák időtartama: 45 perc.

Az elméleti órákról a jogszabály nem engedélyez hiányzást, illetve hiányzás esetén az elmulasztott órák tananyagának megfelelően pótolni kell. Vizsgára csak az bocsátható, aki az előírt minimális óraszámon részt vett. A hiányzás pótlása és annak költségei a tanulót terhelik.

E-learning képzés esetén a kurzus teljesítése!

Az órák meghallgatása után, illetve az e-learning képzés esetén a kurzus teljesítése után kerül sor a KRESZ vizsgára, ami számítógépen történik a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Kft Debreceni székhelyén (4025 Debrecen, Széchenyi út 46/B).

II. Járműkezelési gyakorlat

 • Alapoktatás: 4 óra
 • Főoktatás: 6 óra
  • Városi vezetés: 6 óra

A vezetési órák időtartama 50 perc.

A gyakorlati oktatás járműkezelési oktatással (Biztonsági ellenőrzés illetve a technikai kezelés és manőverezési feladatok) kezdődik.

Amennyiben a tanuló nem kíván a minimális órák után vizsgát tenni, illetve ha az oktatója is ezt javasolja, pótórák vételére van lehetőség. A pótóra díja megegyezik az alapóra díjával.

III. Elsősegély ismeretek és vizsga

A kötelező elsősegély nyújtási ismeretek vizsgáztatását a Magyar Vöröskereszt helyi képviseletei végzik. A sikeres vizsgáról szóló igazolást itt lehet beszerezni. Egészségügyi tanfolyamot igény szerint szervezünk. Az elsősegély nyújtás ismeretek vizsga igazolása nélkül a járművezetési vizsgaigazolás nem adható ki.

A KRESZ és forgalmi vizsgák letételének határideje:

KRESZ VIZSGA

 • Az első KRESZ vizsgát a beiratkozástól számított 9 hónapon belül meg kell kísérelnie, és 12 hónapon belül sikeres vizsgát kell tegyen. Ellenkező esetben új tanfolyamot kell végeznie.
 • A KRESZ vizsga két évig érvényes.
 • Az érvényesség lejártát követő 6 hónapon belül az érvényességi idő tanfolyammentes sikeres KRESZ vizsgával egyszer, további két évre meghosszabbítható. Az újabb két év a sikeres KRESZ vizsga időpontjától számít.
 • Szóban –indokolt esetben tolmács közreműködésével- vizsgázhat az, aki hiányos magyar nyelvi ismeretei miatt a magyar nyelvet nem érti, illetve az egészségi állapotából következően írásra képtelen, és erre a regionális igazgatóságtól, kérelemre engedélyt kapott. Sikeres KRESZ vizsga után kezdődhet meg a vezetés.

FORGALMI VIZSGA

 • A tanuló a vizsgáit az első sikeres KRESZ vizsga időpontjától két éven belül teheti le.
 • A forgalmi vizsgatárgyakból két éven belül elért öt sikertelen vizsgát követően, rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálaton pszichológiai alkalmasság igazolása szükséges egy alkalommal.

 

A KRESZ és forgalmi vizsgára bocsátás feltételei:

Elméleti vizsgára az bocsátható, aki:

✓ a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte,

✓ legalább 14 éves, vagy annál legfeljebb 3 hónappal fiatalabb,

✓ és a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra és vizsgára való felvételre előírt többi feltételnek.

Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki:

✓ az összes elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott,

✓ a kötelező gyakorlati órákat igazoltan teljesítette,

✓ legalább 14 éves,

✓  és a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra és vizsgára való felvételre előírt többi feltételnek,

Az elméleti oktatás díját az elméleti tanfolyam kezdetekor, a gyakorlati oktatást az elméleti vizsga után 3 részletben is lehet fizetni. A tanfolyam díját az első forgalmi vizsgáig be kell fizetni.

A vizsgadíjak elméleti és forgalmi vizsgák esetében is minden esetben a Képző Szervnél történnek.  A pótvizsga díja megegyeznek az alapvizsga díjával.

Az áraktól az “ÁRAINK”menüpontban, vagy ide kattintva tájékozódhatsz.

A tanuló jogai és kötelezettségei

A tanuló jogai:
 • Teljes körű tájékoztatót kapni a képzési feltételekről.
 • Írásos szerződést kötni a képző szervvel.
 • A képzésre kötött szerződést felbontsa.
 • A képzési szerződésben foglalt és befizetett szolgáltatási díj ellenértékét órákban megkapni.
 • A teljesített szolgáltatási díjjal arányos szolgáltatást kapni.
 • Szakoktatót és járművet válasszon a gyakorlati oktatáshoz.
 • Gyakorlati oktatás során szakoktatót váltson.
 • A jogszabályi előírások keretei között a képzési szolgáltatás igénybevételét szüneteltesse.
A tanuló kötelezettségei:
 • A jelentkezési lapot hibátlanul és hiánytalanul kitöltve mellékleteivel együtt a képző szerv részére leadni.
 • A szolgáltatási díjat a szerződésben vagy az írásos tájékoztató alapján, egyéb esetben külön megállapodás alapján megfizetni.
 • A szerződésben előírt óraszámon részt venni, illetve levezetni.
 • A mulasztott órákat pótolni.
 • Az iskolai órán olyan magatartást tanúsítani, hogy az másokat ne zavarjon.
 • Az oktatás során az oktatással kapcsolatos utasításoknak megfelelően cselekedni.
 • Az oktatás és az azt követő vizsgákon a jármű nem rendeltetés szerű használatából és nem az instrukciókat követő tanulásból eredő károkért a tanuló teljes anyagi felelősséget vállal.
 • Az oktatáson és a vizsgán minden esetben a jogszabály által előírt vezetésre alkalmas állapotban kell megjelenni.
 • Járművezetés gyakorlati vizsga előtt nyilatkozni köteles a vezetésre való alkalmasságról.

A képzőszerv jogai és kötelezettségei

A képzőszerv jogai
 • A képzés ideje alatt a tanulmányi szerződést indoklással felbontani.
 • A képzési időpontokat meghatározni, azokat módosítani.
 • A képzésben előírt tantárgyak óraszámát meghatározni, szükség esetén a jogszabályi előírások betartásával módosítani.
A képzőszerv kötelezettségei
 • A képzésre jelentkezőkkel tanulmányi szerződést kötni.
 • Tájékoztassa a jelentkező tanulót írásban és szóban a képzési szolgáltatás feltételeiről és folyamatáról.
 • A teljes képzési szolgáltatás biztosítása.
 • A beiskolázott tanulók ügyeinek teljes körű gondos intézése.
 • A jelentkező tanulók különleges adatainak kezelése, az adataik védelme.
 • A tanuló által bejelentett panaszok kivizsgálása.
 • A szakoktató szakmai munkájának ellenőrzése.

A tanuló áthelyezése más képzőszervhez

A tanuló a tanfolyam bármely szakaszában kérheti áthelyezését másik autósiskolához. A tanulóáthelyezés díjtalan, csak az addigi szolgáltatásokat kell megfizetni. Amennyiben a tanuló áthelyezését kéri, és a tanfolyami díj kedvezményes volt, akkor a kedvezményes ár és a kedvezmény nélküli ár különbözetét a tanulónak az autósiskola részére meg kell fizetni.

Oktatási helyszínek

Elméleti:
Debrecen, Mikepércs

Gyakorlati:
Debrecen

Járművezetői igazolvány átvételének feltételei

A sikeres vizsgák letétele után három munkanap elteltével a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Kft. vizsgaigazolást ad ki elektronikus úton, ennek átvételéhez szükséges

 • a közúti elsősegély nyújtó vizsgáról szóló igazolás (vagy mentesítő okirat),
 • személyi igazolvány,
 • külföldi állampolgár esetén a 6 hónapot meghaladó és érvényes tartózkodási engedély.

A járművezetői igazolvány kiadására irányuló kérelmet személyesen bármely közlekedési igazgatási hatóságnál (okmányiroda, kormányablak) elő lehet terjeszteni.

Ha a tanulónak bármilyen problémája adódik a tanfolyam elvégzésével kapcsolatban, akkor az iskolavezetőhöz Hajdu Ferenchez (0670-599-6030), vagy a Nemzeti Közlekedési Hatósághoz fordulhat.

Felügyeleti szervek

FAIR PLAY Autósiskola

KAPCSOLAT

Irodáink

4029 Debrecen, Csapó utca 96.

Ügyfélfogadási idő: H-P: 08:00 – 12:00

4271 Mikepércs, Petőfi utca 87.

Ügyfélfogadási idő: telefonos egyeztetés alapján

Telefon

+36 70 554 77 11

+36 70 599 60 30

Email
info@fairplayautosiskola.hu